🍎 اگر ما از ترس جهنم نماز بخوانیم خیلی چنگی به دل نمیزند.

اما اگر گفتند: نماز صبح هم نخوانی به جهنم نمیروی و در این صورت نماز صبح خواندی ، این خوب است.

🔹اگر عبادت برای بزرگی خدا باشد، انشاالله این خیلی قیمتی است و این فرد در روز قیامت هم به بهشت خدا می رود

🍏 فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی…

🔹خداوند می فرماید برای من عبادت کن، من تو را در بهشت خودم میبرم لذا بعضی ها را ما در بهشت نمی بینیم، به خدا عرض می کنیم که چرا رفیقمان در بهشت نیست؟

خطاب می رسد :
🍏 فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر…آنها به حضور رسیده اند.

🔹آن هایی که عبادت برای خدا می کنند و نه از ترس جهنم ، آن هابه بهشت خدا می روند. آنجا خیلی عالی است، دعا کنیم که به آنجا برویم.
اگر عبادتمان برای خدا باشد انشاالله به آنجا می رویم.

منبع: سایت مدرسه سازان